Všeobecné obchodní podmínky

1 Objednání kurzu

Přihlášky na kurzy a testy zajišťované společností KACU GROUP s.r.o. jsou přijímány e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek. Elektronické přihlášky jsou považovány za závazné. Zařazení všech přihlášených je prováděno podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je termín zvoleného kurzu již naplněn, budete kontaktováni naším pracovníkem s nabídkou alternativních termínů konání.

Po přijetí objednávky odešle naše školicí středisko každému nahlášenému účastníkovi pozvánku na školení, objednavateli je zároveň zaslána proforma faktura.

Účastnický poplatek zahrnuje výuku, použití techniky, studijní materiály a vystavení osvědčení o absolvování kurzu.

2 Úhrada kurzu

Účast na kurzu je podmíněna úhradou zaslané proforma faktury tak, aby byla příslušná částka poukázána na účet společnosti KACU GROUP s.r.o. nejpozději do data splatnosti uvedeného na proforma faktuře. Nezaplacení proforma faktury není považováno za řádné zrušení kurzu!

3 Storno podmínky

3. 1 Kurzy

Bezplatné zrušení kurzu (storno) nebo přesun konání kurzu přijímáme písemně více jak 5 pracovních dnů před začátkem kurzu.

3. 2 Testy

Storno nebo přesun konání testů je možné učinit pouze písemně, a to nejpozději 2 pracovní dny předem do 16:00 hod. POZOR: Přesuny/storna u některých zkoušek jsou spojeny s poplatkem za manipulaci. Jeho výše je stanovena poskytovatelem zkoušky. Poplatky, zvýšené o DPH, budou po přepočtení účetním kurzem fakturovány v CZK.

Vztahuje-li se manipulační poplatek na Vaši zkoušku, budete před provedením přesunu/storna o této skutečnosti a výši poplatku informováni. V ostatních případech je žádosti o přesun/storno automaticky vyhověno, jsou-li dodrženy podmínky pro přesun/storno zkoušky.

3. 3 Konference a semináře

Bezplatné storno konference nebo semináře přijímáme písemně více jak 14 pracovních dnů před začátkem konference nebo semináře. Je výslovně zakázáno pořizovat jakékoliv audio a video nahrávky prezentací z přednášek z konferencí.

3. 4 Obecně ke storno podmínkám

Při pozdě oznámeném stornu jsme nuceni účtovat 100% storno poplatky. U kurzů však nezaniká nárok na bezplatné zopakování kurzu v rámci Garance získaných vědomostí.

4 Garance získaných vědomostí

Garance získaných vědomostí představuje exkluzivní výhodu určenou všem absolventům standardních otevřených kurzů pořádaných společností KACU GROUP s.r.o. v jejich interních prostorách. Princip této služby spočívá v možnosti bezplatného zopakování již absolvovaného kurzu. Podmínkou je nutná registrace do 30 dnů od posledního dne konání absolvovaného školení.

5 Organizační změny

Společnost KACU GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo přesunout datum konání kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.).

Společnost KACU GROUP s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásili více než 3 uchazeči. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání. Toto se nevztahuje na kurzy s označením Garantovaný termín.

6 Zákaz pořizování nahrávek z kurzů

Je výslovně zakázáno pořizovat jakékoliv audio a video nahrávky kurzů.

Tyto obchodní podmínky platí od 21. 8. 2017